عکس های جديد جام جهانی کوييديچ

*Full stadium *Half of a stadium *Small castle entrance *The Campsite 1

10 11 12 13 14

15 16 17 18 7

6 9 8 64 The Stadium

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

5 4 3 2

                 عکس هايی از اژدهای شاخ دم مجارستانی

 *1 *2 *3 *4 *5

*6 *7 *8 *9 *10

Hungarian Horntail Hungarian Horntail 1 Hungarian Horntail 2

                                                                                                               منبع : ماگل نت

/ 0 نظر / 8 بازدید