عکس هايی از پشت صحنه جام آتش

     LTTOne.jpg  LTTTwo.jpg  LTTThree.jpg                                               

            DailyMail_Scan1.jpg

نسخه ی نهايی از هری پاتر و شاهزاده دورگه که قرار است توسط انتشارات بلومزبری برای کودکان منتشر شود .

                     HBPManuscript.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید