اينم سوغاتی که قولش رو داده بودم .03.gif35.gif البته با سوغاتی های عادی فرق داره چون من که نمی تونم از نزديک با همه ی شما ملاقات کنم . ولی به هر حال با کمک شهرداری سحر و جادوی شيراز يه چيزايی گير آوردم .04.gif09.gif08.gif

اول از همه چند تا فونت هری پاتری

اين فونت معروفترين فونت هری پاتريه و مربوط ميشه به کاور آمريکايی کتابها

Harry P

 

 

 

فونت بعدی که اسمش لوموسه مربوط ميشه به عنوان فصل ها در کتابهای آمريکايی هری پاتر

Lumos

 

 

 

اين فونت هم همون فونتيه که پروفسور لاکهارت باهاش کتاب من سحر آميز رو نوشته !

Magical Me (Parry Hotter

 

 

 

اين هم يه فونت فانتزی و باحاله ديگه .

Moonstar

 

 

 

اين فونت هم دست خط هاگريده .

Hagrid

 

 

 

خوب ديگه فونتها زياد شدن بهتره بريم سراغ بازی هری پاتری35.gif

اينجا يه فلش هست که بايد شما هری رو در مبارزه با اسمشونبر در کوچه ی ناکترن ياری بديد .

اينجا هم يه فلش ديگه هستش که مربوط ميشه به مرحله دوم مسابقات سه جادوگر

حالا ميريم سراغ ملودی هری پاتری برای موبايل

Nokia Ringtones

Hedwig's Theme (Short Version) [preview Tempo= 125
8.c2, 16#d2, 8d2, 4c2, 8g2, 4.f2, 4.d2, 8.c2, 16#d2, 8d2, 4b1, 8#c2, 4g1, 4-, 8g1, 8.c2, 16#d2, 8d2, 4c2, 8g2, 4#a2, 8a2, 4#g2, 8e2, 8.#g2, 16g2, 4#f2, 8-, 8#d2, 4.c2, 4-Hedwig's Theme (Long Version) [preview2- 8- 8b1 8.e2 16g2 8#f2 4e2 8b2 4.a2 4.#f2 8.e2 16g2 8#f2 4d2 8f2 2b1 8- 8b1 8.e2 16g2 8#f2 4e2 8b2 4d3 8#c3 4c3 8#g2 8.c3 16b2 8#a2 4#f2 8g2 2e2 8- 8g2 4b2 8g2 4b2 8g2 4c3 8b2 4#a2 8#f2 8.g2 16b2 8#a2 4#a1 8b1 2b2 8-Hogwarts Forever! [previewTempo: 80
4b1 8b1 8c2 4d2 8e2 8#f2 8g2 8a2 4b2 4b2 4g2 4c3 8c3 8c3 4b2 8g2 8g2 4e2 8a2 8g2 4#f2Harry's Wondrous World [previewTempo: 140
4c1 4g1 4g1 4g1 4f1 4c2 4e2 4c2 4e1 4e1 4d1 8- 4e1 8d1 4d 4g1 8e1 8f1 2d1 8#d1 8d1 4c2 2d2Mr. Longbottom Flies [previewTempo: 160
2e1 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8#d 8e2 4f2 8e2 8#d2 4e2 4c2 4d2 8d2 8#c2 4d2 4f1 4e1 8a1 8c2 2#d2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8#d2 8e2 4g2 8f2 8e2 8f2 4#a1 4#f2 8e2 8#d2 4e2 4a1 2c2 2e1Fawkes the Phoenix [previewTempo: 90
4a2 4b2 4d3 8#c3 4e3 4a2 4a3 4e2 4#c2 8a1 8#g1 8#f1 4a1 4#f2 8b2 8a2 8g#2 8g#2 8a2 8e2 4#f2 4#c2Gilderoy Lockhart [previewTempo: 90
8#g1 8#c2 16e2 16#d2 8#c2 8#g1 4#c2 16- 8#g2 4g2 8#d2 32#d2 32#c2 32#d2 32#e2 8#f2 4- 8#g1 8g1 8c2 16c2 16#c2 8#d2 8e2 4#f2 4a2 4a1 8#g2 16#g1 16#a1 4c2 8e2 8#c2 8- 16#f2 16e2 8e2 8#c2 8- 16#f2 16f2 8e2 8#c2 16a1 16#g1 4g1

Motorola RingtonesHarry Potter Theme

c3 f2 &a4 g3 f2 *2c3 *1#a2. g2. f2 &a4 g3 &e2 f3 c2. r2 c3 f2 &a4 g3 f2 *2c3 *2&e2 *2d3 *2&d2 *1a3 *2&d2 *2c4 *1b3 c2 &a3 f2

داشت يادم ميرفت اين هم سه تا عکس جديد از جام آتش

اميدوارم خوشتون اومده باشه و از دستم عصبانی نشده باشين . ای بابا يکم يواش تر اسب پيشکش رو که دندوناشو نميشمرن . باي23.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید