چند تا آهنگ هری پاتری برای گوشيهای نوكيا

Hedwig's Theme (Short Version) preview 

Tempo= 125
8.c2, 16#d2, 8d2, 4c2, 8g2, 4.f2, 4.d2, 8.c2, 16#d2, 8d2, 4b1, 8#c2, 4g1, 4-, 8g1, 8.c2, 16#d2, 8d2, 4c2, 8g2, 4#a2, 8a2, 4#g2, 8e2, 8.#g2, 16g2, 4#f2, 8-, 8#d2, 4.c2, 4-Hedwig's Theme (Long Version) preview2- 8- 8b1 8.e2 16g2 8#f2 4e2 8b2 4.a2 4.#f2 8.e2 16g2 8#f2 4d2 8f2 2b1 8- 8b1 8.e2 16g2 8#f2 4e2 8b2 4d3 8#c3 4c3 8#g2 8.c3 16b2 8#a2 4#f2 8g2 2e2 8- 8g2 4b2 8g2 4b2 8g2 4c3 8b2 4#a2 8#f2 8.g2 16b2 8#a2 4#a1 8b1 2b2 8-Hogwarts Forever! previewTempo: 80
4b1 8b1 8c2 4d2 8e2 8#f2 8g2 8a2 4b2 4b2 4g2 4c3 8c3 8c3 4b2 8g2 8g2 4e2 8a2 8g2 4#f2Harry's Wondrous World previewTempo: 140
4c1 4g1 4g1 4g1 4f1 4c2 4e2 4c2 4e1 4e1 4d1 8- 4e1 8d1 4d 4g1 8e1 8f1 2d1 8#d1 8d1 4c2 2d2Mr. Longbottom Flies previewTempo: 160
2e1 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8#d 8e2 4f2 8e2 8#d2 4e2 4c2 4d2 8d2 8#c2 4d2 4f1 4e1 8a1 8c2 2#d2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8e2 8#d2 8e2 4g2 8f2 8e2 8f2 4#a1 4#f2 8e2 8#d2 4e2 4a1 2c2 2e1Fawkes the Phoenix previewTempo: 90
4a2 4b2 4d3 8#c3 4e3 4a2 4a3 4e2 4#c2 8a1 8#g1 8#f1 4a1 4#f2 8b2 8a2 8g#2 8g#2 8a2 8e2 4#f2 4#c2Gilderoy Lockhart previewTempo: 90
8#g1 8#c2 16e2 16#d2 8#c2 8#g1 4#c2 16- 8#g2 4g2 8#d2 32#d2 32#c2 32#d2 32#e2 8#f2 4- 8#g1 8g1 8c2 16c2 16#c2 8#d2 8e2 4#f2 4a2 4a1 8#g2 16#g1 16#a1 4c2 8e2 8#c2 8- 16#f2 16e2 8e2 8#c2 8- 16#f2 16f2 8e2 8#c2 16a1 16#g1 4g1

با تشكر از ماگل نت

 برای نظر دادن از اين لينك استفاده كنيد                                     http://commenting.persianblog.ir/ucomments.asp?id=3171891                               

/ 0 نظر / 9 بازدید